Kemal Beğendik
Kişisel web sitesi & Blog
Hastalara Özel
Dr.Kemal BEĞENDİK
Latif Başkal ASM.
Melikgazi/Kayseri
Tel: 0352 225 5096
0553 353 4075
Bilmek İstedikleriniz

A
şı Çeşitleri ve Yan Etkileri
A
şı Takvimi indir
Çocukluk Ça
ğı Enfeksiyonları
Gebelikte Beslenme
Kendi Kendine Meme Muayenesi
(Memeder
İnternet Sitesi)
Grip ve So
ğuk Algınlığı Aynı Şey midir?
Vajinal du
ş nedir? Gebe kalmayı önler mi?
Saç Biti ve Tedavisi
İçin Tıklayınız
Aile Hekimi Seçme Hakkı ve İşlemi.
Aile hekimini seçme hakk
ı bireye aittir.
Ki
şi yaşadığı il sınırları içinde hizmet veren, herhangi bir aile hekimini seçebilir. Bu seçme işleminde kişinin ikamet adresinin kısıtlayıcı bir özelliği yoktur. Örneğin Esenyurt Mahallesinde oturan bir kişi Develi ilçesindeki bir doktoru aile hekimi olarak seçebilir.
Bildi
ğiniz üzere Aile hekimliğine ilk geçişte, daha önceki sistemde sağlık ocağı bölgesine bağlı mahalleler belli bir plan dahilinde Aile Hekimliği Birimlerine dönüştürülmüş, bu birimlere atanan doktorlara, o bölgede ikamet eden şahıslar toplu olarak bağlanmıştı. 6 ay gibi bir süre her hekim sadece kendi bölgesindeki hastalarla ilgilenmişti. Ancak 6 aylık bu geçiş sürecinin bitmesiyle her hasta kendi doktorunu kendi seçmeye başladı. Maalesef bu husus halkımızda aile hekimliğinin bölge paylaşımı ilkesiyle çalıştığı düşüncesine yol açtı.Burada karşılaştığımız en önemli sorun adres değişikliğinde yaşanmaktadır. Özellikle Nüfus Müdürlüğü ve muhtarlığa adres beyanı veren şahıslar, aile hekimliği kayıtlarının da otomatik olarak o bölgeye bakan doktora geçeceğini sanmaktadırlar. Bu kanaat kesin olarak yanlıştır. Zira kişinin aile hekimini değiştirme hakkı sadece kendisine aittir ve imzalı Aile Hekimi Değiştirme formu ile yapılmaktadır. Kişi Bu formu geçeceği Aile Hekiminden alarak doldurup tekrar o hekime teslim eder. Bu form, hekim vasıtasıyla Halk Sağlığı Müdürlüğüne teslim edilerek Sağlık Bakanlığı sisteminde Aile Hekimi değişikliği sağlanır. Bir şahsın Aile hekiminin kim olduğu bilgisi Sağlık Bakanlığında saklıdır ve değişimi de oradan gerçekleşmektedir. Kısaca; bir doktora muayene olmakla, muhtara dilekçe vermekle, nüfustan adres güncellemesi yapmakla aile hekiminiz değişmez.
Aile Hekimi Nedir?
Kendisine ba
ğlı olan nüfusa yaş, cinsiyet, hastalık ayrımı yapmaksızın Aile Sağlığı Merkezlerinde hizmet veren, tıp eğitiminden sonra en az 2 yıl eğitim görmüş doktordur.
Aile hekimi;  ya
ş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.

Aile Hekimli
ği uygulamasının amacı nedir ?
Aile hekimli
ğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir:
Erken tan
ı ve tedaviyi sağlamak,
Sa
ğlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak,
Sorumlulu
ğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek,
Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sa
ğlık hizmetlerini sunmak,
Kronik hastal
ıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek,
Bireylerin ya
şam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.

Aile Sa
ğlığı Elemanı (ASE) Kimdir?
Aile Hekimi ile birlikte hizmet veren Hem
şire, ebe veya sağlık memurudur. ASE poliklinik  hizmetinde koordinasyonu sağlar, Ana-Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması hizmetlerini yürütür.
Hazırlayan: Kemal BEĞENDİK